Všeobecné ustanovenia

JTF s.r.o., Ul. 28. októbra 5, 934 01 Levice, IČO: 55 127 665, DIČ: 2121890782, zapísaná v obchodnom registri vedenom…………., oddiel …, vložka. ….(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) ako prevádzkovateľ internetovej domény www.farmarskyobchodik.sk prijíma dňa 7.6.2022 tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava vzájomných vzťahov a vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim t.j. akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od predávajúceho, ktorá si zakúpi tovar alebo službu od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“). Adresa prevádzky: Kammerhofská 13, Banská Štiavnica. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:

  1. Hlavné vlastnosti tovaru,
    2. Celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, náklady na dopravu, dodanie a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar,
    3. Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/20140 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže Prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj potravín (ďalej ako „tovar“ alebo aj ako „výrobok“). Predajca sa zaväzuje, že tovar dodá v riadnom stave, v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe odoslania a potvrdenia písomnej objednávky kupujúceho a uhradenia stanovenej ceny tovaru. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Predávajúcim potvrdená a kupujúcim uhradená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky: presná špecifikácia tovaru, cena za tovar, spôsob doručenia tovaru a kontaktné informácie kupujúceho.

Cena

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky zverejnené na internetovej stránke www.farmarskyobchodik.sk sú konečné okrem prípadu špeciálnych požiadaviek na výrobu výrobku (napr. dodanie niektorej ďalšej suroviny do výrobku resp. vylúčenie niektorej suroviny a pod.), či prípadného chybného nastavenia ceny výrobku. V prípade špeciálnych požiadaviek na výrobky je cena za tovar predmetom vzájomnej predchádzajúcej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Platobné podmienky

Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:

1. platba kartou
2. prevodom – kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho

3.dobierkou – kupujúci zaplatí za tovar pri jeho doručení

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť e-mailom na adrese ahoj@farmarskyobchodik.sk

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka (suroviny) výrobku – tovaru, nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je…….?????. Pri výrobkoch musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar na adrese sídla predávajúceho resp. prostredníctvom emailu na adrese ahoj@farmarskyobchodik.sk. Pri reklamácii tovaru je potrebné riadiť sa ustanoveniami reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na stránke www.farmarskyobchodik.sk

Začiatok plynutia záručnej doby. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci (kuriérom, dopravcom) vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.farmarskyobchodik.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom. Dodacia lehota objednaného tovaru je do 5 dní od objednávky a začína plynúť momentom potvrdenia prijatia objednávky. Ceny poštovného, balného a dopravného sú uvedené v samostatnom dokumente zverejnenom na stránke www.farmarskyobchodik.sk v sekcii „Doprava a poštovné“.

Termín doručenia bude oznámený prostredníctvom emailu kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať počet kusov položiek v zásielke a aj prípadné fyzické poškodenie tovaru, pričom na účely potvrdenia o bezchybnosti dodávaného tovaru bude slúžiť dodací list vystavený predávajúcim a potvrdený kupujúcim pri dodaní tovaru. V prípade zistenia vád môže kupujúci dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. V prípade bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať zásielku bude táto zásielka považovaná za riadne prevzatú.

Neprebraté zásielky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na prípady, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru od predávajúceho resp. ním na to určenej osoby. Formulár na odstúpenie od zmluvy a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sú kupujúcemu spotrebiteľovi poskytnuté pred odoslaním objednávky.

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ internetových stránok www.farmarskyobchodik.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.farmarskyobchodik.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, odberu tovaru alebo pre relevantné reklamné ponuky na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia, t.j. dňa 7.6.2022 a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.farmarskyobchodik.sk, t.j. dňa 8.6.2022.